Rekisteriseloste

 1. REKISTERINPITÄJÄ
  Seed Digital Media Oy (jäljempänä ”Seed”)
  Osoitetiedot
  Vilhonvuorenkatu 12
  00500 Helsinki
 2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
  Seed Digital Media
  Anssi Ruokonen
  +358 50 381 2233
 3. REKISTERIN NIMI
  Seedin asiakas- ja kontaktirekisteri
 4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
  Rekisteriä käytetään Seedin markkinointiviestinnän kohdentamiseen postitse, sähköpostitse tai matkapuhelimeen markkinointiluvan mukaisesti.Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, suostumus tai toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1, 2 ja 5 kohtaan ja 19 §:äänRekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Seedin eri kanavissa ja medioissa tapahtuvaan asiakassuhteen, asiallisen yhteyden ja niihin liittyvän asioinnin ja viestinnän hoitoon ja ylläpitoon, liiketoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan, markkinointiin, viestintään, tyytyväisyys-, mielipide- ja markkinatutkimuskyselyihin ja muihin vastaaviin toimenpiteisiin, liiketoiminnan eri toimenpiteiden kohdentamiseen ja analysointiin liittyviin toimiin sekä muihin vastaaviin tarpeellisiin tarkoituksiin.Seed voi käyttää henkilötietojen käsittelytehtävien teknisessä ja käytännön toteutuksessa Seedin lukuun toimivia henkilötietolain 5 §:ssä tarkoitettuja alihankkijoita.
 5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
  Rekisteri voi sisältää seuraavia asiakkaan antamia perustietoja kuten:
  Nimi, arvo, ammatti tai yritys, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, osoite- ja muut yhteystiedot sekä yksi rekisteröityyn liittyvä muu tunnistetieto.
  Käsiteltäviä tietoja voivat olla myös esimerkiksi:
  Lupa ja -kieltotiedot, rekisteröidyn antamat kiinnostuksen kohteita tai asiointiuseutta Seedissä koskevat tiedot tai muut yhteydenottamisen tai kohdentamisen kannalta tarpeelliset tiedot.
 6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
  Rekisterin tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään, hänen suostumuksellaan tai asiakkuuteen, asialliseen yhteyteen ja niihin liittyvään eri kanavissa tapahtuvaan asiointiin ja muuhun vastaavaan toimintaan liittyvistä tapahtumista.
 7. TIETOJEN LUOVUTUS
  Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille osapuolille. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla. (Henkilötietoja voidaan luovuttaa Seedin valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimissa puitteissa sekä luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.)
 8. ASIAKASREKISTERIIN KUULUVAN ASIAKKAAN OIKEUDET
  Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tiedot voi tarkastaa toimittamalla kirjallisen tarkastuspyynnön omakätisesti allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle taholle (kohta 2.). Tiedot toimitetaan kirjallisesti postitse tarkastuspyynnössä ilmoitettuun osoitteeseen. Tiedot voi tarkastaa maksutta yhden kerran kalenterivuodessa.Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.Jokaisella asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja muun muassa suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 11 ilmoitettuun osoitteeseen.
 9. REKISTERIN SUOJAUS
  Manuaalinen aineisto Liittymis- ja kilpailulomakkeet ja muut manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan käsittelyn jälkeen asianmukaisesti.
  Sähköinen rekisteri Seedin asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan määrätyillä Seed Digital Media Oy:n työntekijöillä ja yhteistyökumppaneiden edustajilla on oikeus käsitellä asiakasrekisterissä olevia tietoja. Henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
 10. REKISTERIASIOITA HOITAVA TAHO
  Seed Digital Media Oy / Vilhonvuorenkatu 12, 00500 Helsinki

Etusivulle